Základní informace

Jednotka civilní ochrany je zařízením ochrany obyvatelstva s činností v oblasti požární prevence, poskytování zdravotnické pomoci a zabezpečení spojení. Někdy se pro takový útvar používá též název Skupina dobrovolníků ochrany obyvatelstva.

Jednotka je tvořena velitelem jednotky, který zastupuje jednotku a zodpovídá za její činnost, připravenost a vybavení. Pro plnění úkolů jednotky jsou vytvořena jednotlivá specializovaná družstva. Každé družstvo je tvořené velitelem družstva a zpravidla dvěma členy, spojové družstvo je tvořené velitelem a jedním technikem.

HASIČSKÉ DRUŽSTVO

Požární hlídka pro zajištění preventivního požárního dohledu nejen v evakuačních centrech.

ZDRAVOTNICKÉ DRUŽSTVO

Tým zdravotníků pro prvotní zdravotnickou triage a pro zabezpečení zdravotnické pomoci v evakuačních centrech.

SPOJOVÉ DRUŽSTVO

Základní činností je na vyžádání zprovoznit a zajišťovat chod Krizové komunikačního centra - telefonického callcentra.

Chcete se přidat mezi nás? Napište nám.